Misja

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Założeniem naszego przedszkola integracyjnego jest znoszenie barier psychicznych i społecznych w środowisku lokalnym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych., umożliwienie wszechstronnego, pełnego rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Realizując program wychowania przedszkolnego zwracamy szczególną uwagę na:

  • pobudzanie aktywności własnej, rozwijanie samodzielności życiowej,
  • bezpieczeństwo dzieci,
  • prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny -zajęcia wyrównawcze, pomoc pedagogiczno-psychologiczno-logopedyczna,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej (rozwijanie uczuć opiekuńczych, krzewienie zasad moralnych)
  • stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez kontakt z grupą rówieśniczą,
  • wyrabianie samodzielności, umiejętności, współdziałania i działania na rzecz innych,
  • indywidualizacja procesów dydaktycznych z uwzględnieniem kompensacji braków i rozwijanie uzdolnień,
  • nawiązanie ścisłego kontaktu ze środowiskiem lokalnym, wyzwalanie otwartości i wrażliwości na otaczający świat.