Organizacja w przedszkolu

Organizacja Przedszkola

 1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 19,00; dzienny  czas pracy może ulec zwiększeniu, w zależności od potrzeb rodziców;
 2. Przedszkole i żłobek pracuje przez 12 miesięcy w roku .
 3. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.00.
 4. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę , zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo do godziny 19,00  .
 5. Za podawane posiłki odpowiada firma cateringowa, z którą przedszkole podpisuje umowęna dostawę posiłków. Godziny posiłków:
  1. śniadanie- 8.30
  2. obiad  – 12.00 (drugie danie)
  3. obiad  – 14,45 ( pierwsze danie)
  4. podwieczorek – 15.15
 6. Rodzic (opiekun prawny) wnosi opłatę za żywienie w danym miesiącu do 10 dnia miesiąca z góry, w wysokości ustalonej przez firmę cateringową. Stawka żywieniowa podawana jest do dnia 31 sierpnia na kolejny rok szkolny;
 7. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 2 – 6 lat.
 8. Po obiedzie prowadzi się w grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsi mogą skorzystać z relaksacji poobiedniej z możliwością snu. . Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W tym czasie dzieci przebywają pod opieką nauczycielki.
 9. Dziecko zapisane i zakwalifikowane do przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
 10. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, leczenie sanatoryjne, wyjazd). Każda nieobecność dziecka spełniającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne musi być usprawiedliwiona na piśmie.
 11. Informację o rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki należy złożyć na piśmie w miesiącu poprzedzającym rezygnację.
 12. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela, tzn przekazać dziecko nauczycielowi z „ręki do ręki”.
 13. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów) lub inne osoby, które zostały wpisane do upoważnienia. Zmiana osoby upoważnionej może nastąpić tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu przedszkola. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających dziecko nie zostanie wydane.
 14. Dla bezpieczeństwa dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy (poza twardymi cukierkami, lizakami, dropsami)
 15. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia (np. piątek). dostosowując się do następujących zasad:-dzielimy się z koleżankami, kolegami – nie rościmy pretensji, gdy zabawka zostanie zniszczona lub uszkodzona.  Wychowawca grupy może określić, jakich zabawek nie można przynosić, np.: drogocennych, militarnych, zagrażających bezpieczeństwu
 16. Dzieci nie powinny przynosić do placówki rzeczy wartościowych. Za przyniesione przez dziecko rzeczy wartościowe przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Rodzice ponoszą koszty obowiązkowego grupowego ubezpieczenie dziecka. Opłata na ubezpieczenie pobierana jest we wrześniu .Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości rodziców (opiekunów) na początku roku szkolnego.
 18. Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne. Wyprawka plastyczna, pomoce naukowe zakupione są z opłaty wpisowego dokonanego przez rodzica w momencie zapisywania dziecka do przedszkola.
 19. Zasady przyjęcia dziecka do placówki określa Regulamin Rekrutacji ustalany z Organem Prowadzącym.