Plan zajęć

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym
i wychowawczym

8.00 – 8.30 – gr.  starsze – ćwiczenia poranne; gr.młodsze – zabawy ruchowe czynności porządkowo-gospodarcze w sali, 

8.30 – 8.45 –  zabiegi higieniczno – sanitarne, przygotowanie do śniadania, promowanie nawyków prozdrowotnych

8.45 – 9.15 – śniadanie

Dzieci starsze – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków

Dzieci młodsze – wdrażanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków

9.15 – 10.15 –zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową

10.15–11.45 – zabawy, zajęcia, spacery, wycieczki i inne formy aktywności w sali i na powietrzu – stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju

11.45 – 12.30 – przygotowanie do obiadu, obiad (pierwsze danie),

12.30 – 13.00 – czynności porządkowe, zabiegi higieniczno – sanitarne, szczotkowanie zębów

-Dzieci młodsze – leżakowanie, relaks przy muzyce; doskonalenie umiejętności samoobsługi, rozbierania

-Dzieci starsze – słuchanie bajek, zabawy dowolne w sali lub na podwórku, zajęcia o charakterze wychowawczym, praca indywidualna lub w małych zespołach – zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne z kartami pracy, inne formy aktywności, zajęcia dodatkowe.

14.30 – 14.45 – prace porządkowo – gospodarcze, zabiegi higieniczno – sanitarne, doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się

14.45  15.15 – Obiad  (pierwsze danie)  wraz z podwieczorkiem

15.15 – 19.00 – kontynuacja działalności edukacyjnej poza podstawą programową, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym na świeżym powietrzu.