Statut przedszkola

Statut  Przedszkola

  Niepublicznego  „Kraina Szczęścia”  w Rzeszowie

 

 

 

 

Spis treści

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE………………………………………………………………………… 2

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA………………………………………………………………. 4

ROZDZIAŁ III. ORGANY PRZEDSZKOLA…………………………………………………………………………. 8
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA……………………………………………………………… ..10
ROZDZIAŁ V. PRZEDSZKOLAKI, PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW…………………………………………………………………………………………………………..15
ROZDZIAŁ VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKÓW…………………………………………….. 17
ROZDZIAŁ VII. RODZICE ………………………………………………………………………………………………. 18
ROZDZIAŁ VIII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA……………………………. 21
ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE………………………………………………………………… 25

 

 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Przedszkole Niepubliczne Kraina Szczęścia , zwane dalej Przedszkolem, jest oświatową placówką prowadzoną przez osobę fizyczną.

 

 1. Siedziba Przedszkola: ul. Ofiar Katynia 6 35-209 Rzeszów

 

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest: Budzik Jaromir, Właściciel Przedszkola.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§2


Przedszkole działa na podstawie:

 

 

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 

 1. Konwencji o Prawach Dziecka.

 

 1. Statutu Przedszkola.

 

§3


Funkcjonowanie przedszkola:

 

 1. W Przedszkolu rok szkolny rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia.

 

 1. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 19.00 w dni robocze tj. od

poniedziałku do piątku.

4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz

24 grudnia.

5. Czas pracy może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.

 

§4

            Działalność Przedszkola finansowana jest przez:

 

 1. Rodziców w formie opłat stałych (czesnego) za pobyt dziecka w Przedszkolu.

 

 1. Dotacje z budżetu miasta.

 

 1. Opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty Przedszkola (opiekuńcza, edukacyjna, rekreacyjna).

 

 1. Dopuszcza się możliwość sponsorowania Przedszkola przez osoby prywatne, firmy          oraz inne źródła.5. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Właściciel Przedszkola     w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług          określonych umową cywilno – prawną zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami      bądź opiekunami prawnymi dziecka.6. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.7. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci.8. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową      cywilno – prawną zawartą pomiędzy Właścicielem Przedszkola a rodzicami bądź       opiekunami prawnymi dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.
  §5

 

              ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

            Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty

            oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w

            podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

 

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi oraz niepełnosprawnymi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.

 

 1. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

 

 1. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

 1. Szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy wychowawczo-dydaktycznej dla poszczególnej grupy przedszkolnej.

 

 1. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki oraz imprez, które dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

 

            Głównym celem naszego Przedszkola jest:

 

 1. Stworzenie warunków optymalnego rozwoju Dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym.

 

 1. Stwarzanie możliwości do rozwijania potencjału twórczego Dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym.

 

 1. Uwrażliwianie Dzieci zdrowych na potrzeby innych.

 

 1. Nauczenie odczuwania radości z niesienia pomocy innym.

 

 1. Zapewnienie wsparcia rodzinie Dziecka oraz o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

§6

Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w grupie i w sytuacjach zadaniowych.

 

 1. Diagnozę wiedzy, umiejętności i poziomu rozwoju funkcji poznawczych.

 

 1. Zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju.

 

 1. Stwarzanie w Przedszkolu przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie przynależności i bezpieczeństwa.

 

 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

 

 1. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

 1. Indywidualny tok wyrównywania dysfunkcji.

 

 1. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka w porozumieniu ze specjalistami z Poradni specjalistycznych, Poradni Psychologiczno –

 

 1. Kształtowanie gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego.

 

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

 

 1. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

 

 1. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

 

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
  relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 

 1. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce
  dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

 

 1. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
  w zabawach i grach sportowych.

 

 1. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
  i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
  w sposób zrozumiały dla innych.

 

 1. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
  wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

 

 1. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
  rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

 1. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i
  umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 1. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez
  rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Założeniem naszego przedszkola integracyjnego jest znoszenie barier psychicznych i społecznych w środowisku lokalnym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych., umożliwienie wszechstronnego, pełnego rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Realizując program wychowania przedszkolnego zwracamy szczególną uwagę na:

 • pobudzanie aktywności własnej, rozwijanie samodzielności życiowej,
 • bezpieczeństwo dzieci,
 • prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny -zajęcia wyrównawcze, pomoc pedagogiczno-psychologiczno-logopedyczna,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej (rozwijanie uczuć opiekuńczych, krzewienie zasad moralnych)
 • stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez kontakt z grupą rówieśniczą,
 • wyrabianie samodzielności, umiejętności, współdziałania i działania na rzecz innych,
 • indywidualizacja procesów dydaktycznych z uwzględnieniem kompensacji braków i rozwijanie uzdolnień,
 • nawiązanie ścisłego kontaktu ze środowiskiem lokalnym, wyzwalanie otwartości i wrażliwości na otaczający świat
 • §7

 

Zadania Przedszkola wynikające z potrzeb dostosowania zajęć w ramach celów i zadań pracy z uczniem z potrzebami wczesnego wspierania:

 

 1. Dla ucznia z potrzebami wczesnego wspierania Dyrektor Przedszkola powołuje zespół wczesnego wspierania rozwoju.
 2. Skład zespołu zmienia się w zależności od potrzeb konkretnego dziecka.

 

 1. Zespół przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia (KIPU).

 

 1. Zespół nadzoruje pracę terapeutyczną z konkretnym dzieckiem, jego posiedzenia są otwarte dla rodziców lub opiekunów dziecka.

 

 

            Szczegóły oferty dla dzieci z orzeczeniami:

 

 1. Codzienne zajęcia indywidualne prowadzone przez pedagoga specjalnego mają na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych Dzieci. Pedagog specjalny na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowuje dla każdego Dziecka Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

 

 1. Pomoc Rodzinie w zakresie wsparcia i poradnictwa wychowawczego, konsultacje z psychologiem, logopedą,itp., oraz regularna ewaluacja postępów terapii.

 

 1. Dieta dopasowana do potrzeb Dziecka oraz wsparcie medyczne.

 

 1. Zajęcia w grupie, które kształtują prawidłowe postawy wobec drugiego człowieka, kontakty z Dziećmi pełnosprawnymi i wspólna zabawa, która odgrywa niezwykle ważną rolę dla wszystkich Dzieci, niezależnie od stanu ich zdrowia.

 

§8

Pracownicy Przedszkola sprawują opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych w szczególności:

 

 1. Zapewnienia bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola.

 

 1. Zapewnienia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

 

 1. Stosowania w swoich działaniach obowiązujących przepisów bhp i p.poż.

 

 1. współpracy ze specjalistami pracującymi z dziećmi z potrzebami wczesnego wspierania.

 

 1. Organizowanie w miarę potrzeb konsultacji i pomocy rodzicom.

                                   §9

Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece odpowiedniej liczby nauczycieli, zgodnie z organizacją pracy w danym roku.
 

         ROZDZIAŁ III. ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§10


     Organami Przedszkola są:

 

 1. Organ prowadzący – Właściciel Przedszkola.

 

 1. Dyrektor – Renata Michna

 

 1. Rada pedagogiczna.

 

 1. Rada rodziców

 

            Właściciel przedszkola:

 

 1. Kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 1. Kieruje polityką kadrową Przedszkola.

 

 1. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i p. pożarowe.

 

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez Właściciela Przedszkola.

 

 

 §11

 

         Dyrektor Przedszkola:

 

 1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

 

 1. Współpracuje z rodzicami.

 

 1. Zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola w porozumieniu z Właścicielem Przedszkola w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno – prawną.

 

 1. Zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola w porozumieniu z Właścicielem Przedszkola w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umową cywilno – prawną.

 

 1. Podejmuje decyzje o przyjęciu i skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego.

 

 1. Przydziela nagrody lub kary porządkowe pracownikom.

 

 1. Zawiera z rodzicami umowy o świadczeniu usług pedagogiczno-dydaktyczno- wychowawczych.

 

 1. Zbiera informację o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy ustalonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności Przedszkola.

 

 

§12

 

            Rada pedagogiczna:

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w przedszkolu.

 

 1. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

 

§13

 

Rada Rodziców:

 

 1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 1. Jest ona społecznie działającym organem. Jej skład stanowią przedstawiciele grup przedszkolnych wybrani w  wyborach,+ na spotkaniach grupowych w placówce.

 

 1. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.

 

 1. W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.

 

 1. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do zaspokajania potrzeb dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do:

– Znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania   przedszkolnego, programu wychowawczego, programów własnych nauczycieli,
a także koncepcji i programu rozwoju przedszkola.

– Uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju, osiąganiu sukcesów i ewentualnych trudności.

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§14

 

            Organizacja zadań Przedszkola:

 

 1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

 1. Przedszkole Integracyjne obejmuje swoją opieką dzieci zdrowe i niepełnosprawne
  z terenu miasta Rzeszów i okolic.

 

 1. Przedszkole może organizować w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice bądź opiekunowie prawni wyrażają taką wolę (w formie pisemnego

oświadczenia).

 

 1. Przedszkole może organizować dodatkowe zajęcia, płatne przez rodziców.

 

 1. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalone są przez Dyrektora.

 

 1. Czas trwania zajęć w Przedszkolu dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka.

 

 1. W Przedszkolu obowiązuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 1. W celu właściwej realizacji programu pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi zatrudnia się wykwalifikowaną kadrę.

 

 1. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola.

 

 1. Planując ramowy rozkład dnia dostosowuje się go do możliwości zdrowotnych, higienicznych i jest on dostosowany do podstawy programowej.

 

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel opiekujący się daną grupą dzieci ustala dla nich szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień jak i d

 

 1. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego integracyjnego nie może przekraczać 20.

 

 1. W każdym oddziale na co najmniej troje dzieci zdrowych może przypadać jedno dziecko niepełnosprawne, tak więc w pełno licznej grupie jest od 3 do 5 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.

 

 1. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Właściciel Przedszkola w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka.

 

 1. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

 

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci.

 

 1. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Właścicielem Przedszkola a rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.

 

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stan jego zdrowia oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej.

 

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

 1. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:
 2. a) dyrektor przedszkola,
 3. b) specjaliści zatrudnieni w przedszkolu,
 4. c) pedagodzy specjalni.

 

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola jest:                                                                           a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,                                                                                                             b) wypełniony Wniosek o przyjęcie Kandydata do Przedszkola”.

 

 1. Dzieci niepełnosprawne w oddziałach integracyjnych obejmuje się kształceniem specjalnym.

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:
 2. a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. b) odpowiednie warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
 4. c) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 5. d) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb,
 6. e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 1. W jednej grupie integracyjnej nie powinno być więcej niż 2 dzieci ciężej uszkodzonych i 3 o uszkodzeniach w stopniu lżejszym.

 

 1. Czas pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu dostosowuje się do indywidualnej wydolności psychofizycznej dziecka.

 

 1. W celu właściwej realizacji programu pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi zatrudnia się wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, logopedyczną i medyczną.

 

 1. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 

 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin, przy czym:
 2. a) Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na swobodną zabawę dzieci,
 3. b) Co najmniej 1/5 czasu na pobyt w ogrodzie, w parku, na boisku itp.
 4. c) Najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne,
 5. d) Pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować.

 

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 

 1. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców / opiekunów i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach oraz tematy tych zajęć. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 

 1. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć specjalistycznych, do których wpisuje się w porządku alfabetycznym, nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program, datę oraz rodzaj i cel zajęć, a także podpis nauczyciela.

 

 1. Przedszkole dokumentuje zajęcia wspomagania i korygowania rozwoju dzieci. Dokumentacja ta, to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz karta indywidualnych potrzeb dziecka dla pozostałych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest
  w sposób planowy.

 

 1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną podejmuje decyzję o sposobie i formie pracy placówki oddziałów.

 

 1. Planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale odbywa się z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją.

 

 1. Sposób prowadzenia obserwacji i jej dokumentowanie na każdy rok szkolny określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 1. W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza się analizę gotowości do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tych badań jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
 2. a) Rodzicom w poznaniu stopnia gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb,
 3. b) Nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
 4. c) Pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 1. Diagnozę przeprowadza się dwukrotnie dla dzieci 5 i 6 letnich. Dla dzieci 3 i 4 letnich prowadzona jest systematyczna obserwacja pedagogiczna.

 

§15

 
Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

 

 1. 3 sale dydaktyczne dla poszczególnych grup z wyposażeniem przystosowanym do wieku dziecka oraz niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

 1. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w sprzęt i urządzenia terenowe dostosowane do potrzeb dzieci.

 

 1. Łazienki dla dzieci i personelu.

 

 1. Szatnie dla dzieci i personelu.

 

 1. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

 

 1. Gabinet dyrektora oraz terapeuty.

Nasze przedszkole jest przyjaznym miejscem sprzyjającym rozwojowi dzieci. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na dobro dziecka. Rozumiemy przez to:
– wysokie standardy pracy z dziećmi,
– współpracę z rodzicami,
– podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników przedszkola,
– dzielenie się naszymi doświadczeniami i sposobem pracy w środowisku lokalnym .
Nasze przedszkole zapewnia możliwość kontaktów interpersonalnych i nauki zachowań społecznych – np. umiejętności rozwiązywania konfliktów. Jest miejscem, w którym dzieci uczą się akceptowania siebie i innych takimi jakimi są, uczą się podejmowania decyzji, uzasadniania swoich racji , poznają i szanują prawa swoje i innych, budują poczucie własnej wartości. Jest także miejscem, gdzie poznają i uczą się przestrzegać norm społecznych i reguł obowiązujących w grupie.
W naszym przedszkolu spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne ucząc się wzajemnego bycia ze sobą, poznając i akceptując swoje możliwości i ograniczenia. Dzieci oswajając się z niepełnosprawnością nie boją się kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, akceptują je i uczą się pomagać. Zapewniamy dzieciom możliwość zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań i umiejętności oraz przygotowanie dzieci do szkoły.

 

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu Dzieci  niepełnosprawnych do zwykłych przedszkoli i szkół. Celem integracji jest umożliwienie niepełnosprawnym nauki na tych samych warunkach, w społeczności osób pełnosprawnych, przy zapewnieniu im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno-wychowawczych i dydaktycznych. Wspólne przebywanie Dzieci stwarza możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań jednych Dzieci na drugie. Powinno być już zapoczątkowane w dzieciństwie. Z reguły małe Dzieci sprawne i niepełnosprawne podchodzą do siebie bez uprzedzeń, otwarcie, nie muszą przezwyciężać dystansu i oporu, które często mają miejsce u osób dorosłych. W naszym Przedszkolu Dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, zajęcia, imprezy i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia, empatii. W ten sposób wychowankowie nabywają umiejętności społecznych, pełniej i wszechstronniej rozwijają swoją osobowość. Dziecko wychowujące się ze swoimi niepełnosprawnymi rówieśnikami jest osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi, mniej egocentryczną, nastawioną także na „dawanie”, a nie tylko „branie”. Niepełnosprawny Przedszkolak funkcjonując wśród Dzieci zdrowych jest bardziej samodzielny, uczy się przez obserwację, lepiej się komunikuje, wykazuje większą sprawność fizyczną oraz intelektualną. Wszyscy nasi nauczyciele i specjaliści starają się niwelować skutki niepełnosprawności, poprzez stymulowanie rozwoju Dzieci i stwarzanie warunków do optymalnego funkcjonowania. Każde Dziecko integracyjne uczestniczy w zajęciach programowych z całą grupą przedszkolną, a oprócz tego bierze udział w zajęciach indywidualnych z pedagogiem specjalnym, logopedą, rehabilitantem/terapeutą integracji sensorycznej, oraz jest pod opieką medyczną.

 

ROZDZIAŁ V. PRZEDSZKOLAKI, PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

 

§16


Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

 

 1. Zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki.

 

 1. O przyjęciu dzieci do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad:a) pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające,b) rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 

 1. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do Przedszkola w miarę dostępności miejsc.

 

 1. Podstawą przyjęcia dziecka jest:
  – „Karta zgłoszenia dziecka”,
  –  podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznych.

 

§17


Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków Przedszkola:

 

 1. Na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 1. Na pisemny wniosek nauczyciela w przypadku, gdy dalszy pobyt dziecka zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub jego samego, a wyczerpane zostały inne możliwości oddziaływań wychowawczych.

 

 1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc.

 

 1. Gdy rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu w ciągu 7 dni od momentu upomnienia przez Dyrektora (skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców od uiszczenia należnej opłaty).

 

 1. Gdy rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka umożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

 

 1. W przypadkach przewidzianych umową cywilno-prawną, przy czym skreślenie dziecka następuję z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy. §18

 

Rozwiązanie umowy przez Przedszkole dokonuje się z zachowaniem

    następującej kolejności:

 

 1. Poinformowanie pisemne rodziców o zaistniałej sytuacji.

 

 1. Spotkanie z rodzicami.

 

     3.  W wypadku braku porozumienia przekazanie przez Dyrektora Przedszkola pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.

§19

ROZDZIAŁ VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKÓW

 

 1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 5 lat.

 

 1. Wychowankowie Przedszkola mają prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów oświatowych oraz niniejszego Statutu.§20


            Wychowankowie mają prawo do:

 1. Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, dorosłych jak i rówieśników.

 

 1. Nietykalności cielesnej, bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu.

 

 1. Zaspakajania w miarę możliwości ich indywidualnych potrzeb fizycznych i psychicznych.

 

 1. Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia.

5,Kształtowanie postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.

§21

  

            Do obowiązków wychowanków w szczególności należą:

 

 1. Traktowanie z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników, jak i dorosłych; zdrowych oraz niepełnosprawnych.

 

 1. Zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad ustalonych i owiązujących w grupie przedszkolnej.

 

 1. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników.

 

 1. Szanowanie własności innych osób i wspólnego mienia Przedszkola.

 

 1. Aktywny udziału w zajęciach.

 

 1. Staranie się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się oraz przestrzegania czystości.

 

 1. Szanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowo- rekreacyjnego będącego własnością przedszkola.

 

 1. Słuchanie i wykonywanie poleceń opiekunów.

 

ROZDZIAŁ VII. RODZICE

 §22

            Do podstawowych obowiązków rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka

    należy:

 1. Przestrzeganie zawartej z Przedszkolem umowy cywilno-prawnej oraz postanowień Statutu przedszkola.

 

 1. Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami organizowanymi przez wychowawców grupy lub Dyrektora oraz śledzenie bieżących informacji dla rodziców.

 

 1. Przyprowadzenie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez pełnoletnią upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie). Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej, także rodzicowi. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera: (imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica. Osoba upoważniona zobowiązana jest, na prośbę pracownika przedszkola, okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę).

 

 1. Terminowe uiszczenie czesnego za pobyt dziecka w Przedszkolu.

 

 1. Niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

 1. Przyprowadzanie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.

 

 1. Przedszkole zastrzega sobie prawo do systematycznej kontroli stanu higieny osobistej dziecka.

 

 1. W przypadku zaobserwowania przez personel Przedszkola takich objawów jak : uporczywy kaszel, katar, biegunka, wymioty, podwyższona temperatura będą wzywani rodzice w celu zabrania dziecka do domu.

 

 1. W Przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia, opatrzenie go) ani podawać żadnych leków. Wyjątek stanowią leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora Przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku (potwierdzone przez lekarza). Po otrzymaniu zgody leki mogą być podane dziecku.

 

 1. Zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni.

 

 1. Przypadki spóźnień rodziców bądź opiekunów prawnych po odbiór dziecka z Przedszkola reguluje umowa cywilno-prawna.

 

 1. Na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego.

 

 1. Ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego

 

 1. Zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy w budynku przedszkola i na świeżym powietrzu, oraz w drugi zestaw ubrania, w razie konieczności przebrania.

 

 1. Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania zakresu indywidualnego rozwoju.

 

 1. Z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

 

 

§23

 

            Rodzice mają prawo do :

 

 1. Zapoznania się ze Statutem placówki, z programem oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczej w danej grupi

 

 1. Uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.

 

 1. Uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

 

 1. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi swoich wniosków z obserwacji pracy Przedszkola.

 

 1. Udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, warsztatach, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.

§24


Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

 

 1. Zebrania z rodzicami.

 

 1. Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, Dyrektorem.

 

 1. Tablica informacyjna.

 

 1. Strona Internetowa Przedszkola.

 

 1. Udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny w uroczystościach przedszkolnych.

 

 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacji pracy Przedszkola i prowadzonego nadzoru pedagogicznego organizowane są w Przedszkolu na wniosek  rodziców lub nauczycieli.

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

 1. Przedszkole zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku swoich wychowanków oraz ich imienia i wieku w publikacjach dotyczących przedszkola (strona internetowa, foldery, artykuły prasowe itp.) a za zgodą rodziców również nazwiska dziecka, w szczególności w związku z odnoszonymi przez przedszkole czy poszczególnych wychowanków

ROZDZIAŁ VIII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§25

Nauczyciele

 

 1. Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.

 

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 1. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

 

§26


            Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

 1. Respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności.
 2. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
 3. Wspieranie rozwoju psycho-fizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
 4. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci
  ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub edukacyjnymi w przedszkolu.
 5. Współpraca ze specjalistami mająca na celu pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną dziecku z dysfunkcjami rozwojowymi.
 6. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
 7. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.
 8. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
 9. Współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną.
 10. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.
 11. Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 12. Dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń.
 13. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.
 14. Współdziałanie z rodzicami bądź prawnymi opiekunami w obszarze wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców bądź prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 15. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
 17. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 18. Prawa i obowiązki oraz zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Przedszkola reguluje regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
 19. Niezwłocznie informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z „Procedurą organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej” obowiązującą w przedszkolu.
 20. Stosowanie nowoczesnej, skutecznej i atrakcyjnej dla dzieci formy i metody pracy podnosząc tym samym jakość i efektywność procesu wychowawczego i dydaktycznego.
 21. Wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 22. Dbanie o wysoką jakość świadczonej pracy odpowiadając za jej poziom.
 23. Rzetelnie i systematycznie prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami.
 24. Przestrzeganie postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminów o charakterze wewnętrznym.

§27

 

            Nauczyciel ma prawo do:

 

 1. Dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 

 1. Realizacji ścieżki awansu zawodowego.

 

 1. Oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

 1. Korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, wyspecjalizowanych poradni i instytucji.

 

§28

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i         utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :

 

 1. Poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci.

 

 1. Ustalania form pomocy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych ich dzieci.

 

 1. Włączenia ich w działalność przedszkola.
 • §29

 

            Do obowiązków psychologa należy:

 

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych poszczególnych w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka.
 2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym poszczególnych dzieci.
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 4. Prowadzenie prelekcji dla rodziców.

§30

           

            Do obowiązków logopedy należy:

 1. Prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma.
 2. Diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia z dzieckiem.
 3. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.
 5. Prowadzenie indywidualnych konsultacji.

§31

 

            Do obowiązków rehabilitanta ruchowego należy:

 

 1. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych wynikająca z zaleceń lekarskich.
 2. Uczestnictwo w terapii indywidualnej i grupowej dzieci objętych rehabilitacją.
 3. Konsultacje z lekarzem oraz innymi specjalistami i rodzicami.
 4. Prowadzenie dokumentacji w zakresie rehabilitacji dzieci.

 

            Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

 1. Nieujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym
  i niezatrudnionym w przedszkolu, z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych.
 2. Troszczenia się o mienie przedszkola.
 3. Przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem.

§32

 

            Podstawowymi zadaniami pracowników administracji obsługi jest:

 

 1. Dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola.

 

 1. Rzetelne wykonywanie zadań zawartych w zakresie obowiązków oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są zawiązane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

 

 1. Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków i pozostałych pracowników przedszkola.

 

 1. Współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 

 1. Znajomość i stosowanie postanowień wyżej wymienionego statutu i regulaminów o charakterze wewnętrznym.

 

 1. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

 

 1. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 1. Dla zapewniania znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  – umieszczenie Statutu na stronie internetowej Przedszkola,
  – udostępnienie Statutu przez Dyrektora Przedszkola.

 

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

 1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole – Właściciela Przedszkola.

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.